مرکز مشاوره و مرکز مداخله "زنان به زنان کمک می کنند"

ما به شما بحث‌های رایگان را پیشنهاد می‌کنیم تا وضعیت و اطلاعات شخصی خود را روشن کنید، به طور مثال در مورد:

  • روشن سازی و گفتگوهای حمایتی برای رفع خشونت خانگ
  • روشن سازی دودلی ها و تناقضات
  • مشاوره در مورد تامین معاش پس از جدایی
  • مشاوره و اطلاعات در مورد قانون حمایت از خشونت
  • اطلاعات در مورد حقوق و رویه های قانونی شما (حضانت، قانون خارجیان، قانون کیفری و غیره)
  • صحبت هایی در مورد تأثیر خشونت خانگی روی فرزندانتان
  • مشاوره آنلاین
  • گروه خودیاری رهنمایی شده

اگر به محافظت و حمایت بیشتری نیاز دارید، می توانید در خوابگاه زنان نیز پذیرفته شوید.