در صورت تهدید حاد

با پلیس به شماره (تلفن 110) تماس بگیرید یا همسایگان را خبر کنید. کمک بخواهید.

چون پلیس رسید

شما حق دارید به تنهایی با پلیس صحبت کنید.

  • در مورد خشونت از سرگذرانده شده اظهارات روشنی بکنید.
  • با اظهاراتتان از خود و فرزندانتان محافظت کنید و نه از شوهرتان.
  • در مورد تجربیات گذشته خشونت یا ترستان از اعمال خشونت آمیز بعدی به پلیس گزارش بدهید.
  • در صورت امکان، شاهدان خودتان را معرفی بکنید.

پلیس این امکان را دارد که مرد زورگو را تا 14 روز از آپارتمان مشترک اخراج کند.

همچنین می توانید از پلیس خواهش کنید که شما را نزد یک دوست یا خوابگاه زنان ببرد. بچه های تان را با خود ببرید.

بعد از بدرفتاری

از آقا/خانم پزشکتان خواستار صدور گواهی (مستلزم پرداخت هزینه) در مورد جراحات رسیده به شما، شوید. وقوع خشونت را انکار نکنید.

خشونت علیه زنان اساساً خلاف قانون است.
شما می توانید در مورد امکانات شکایت کیفری، روش پلیس و دادرسی در دادگاه، در مرکز مشاوره زنان اطلاعات بیشتری دریافت کنید. شما همچنین می توانید در مورد احتمالات قانون محافظت از خشونت، به طور مثال، در مورد استفاده از آپارتمان خود به تنهایی مشاوره دریافت کنید. یا درخواست ممنوعیت تماس برای شریک خشونت آمیز خود بدهید.

شماره های برای موارد اضطراری مهم:

110 پلیس
112 پزشک اورژانس / آتش نشانی
112 فکس اورژانس برای افراد دارای ممانعت زبانی و شنوایی