در باره ما

زنان به زنان کمک می کنند e.V. فرانکفورت، از زنان و فرزندانشان که در معرض خشونت خانگی قرار دارند، حمایت می کند. این انجمن به آسیب دیدگان، حمایت، اسکان و مشاوره روانی اجتماعی را ارائه می دهد. زنان به زنان کمک می کنند e.V. فرانکفورت، یک انجمن غیرانتفاعی است و در سال 1976 تاسیس یافته است.

این انجمن

  • به زنانی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و فرزندانشان اسکان موقت در خوابگاه زنان می دهد.
  • همچنین توصیه هایی را در خارج از خوابگاه زنان، برای زنانی که می خواهند وضعیت خشونتناک خود را تغییر دهند، ارائه می دهد
  • در روابط عمومی روشنگرانه در مورد خشونت خانگی علیه زنان فعالیت دارد.